ຮູບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ລາວ

ເຫຼື່ອງນີ້ຍັງບໍ່ໄດແປເປັນພາສາລາວ